Mekko-store
Košík
0
U vás doma v piatok 5. júna Všetko máme na sklade

Plné znenie obchodných podmienok

Potvrdené obchodné podmienky

Všeobecne

1.1.  Internetový obchod na www.mekko.sk prevádzkuje obchodná spoločnosť Mekko Store s. r. o., so sídlom Nezvalova 826, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, IČO 03397343, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Hradci Králové, v oddiele C, vložke 34089, DIČ CZ03397343. Kontaktovať nás môžete na našom e-mailu alebo telefónu.

1.2.  Len čo odošlete prostredníctvom internetového obchodu vašu objednávku, dôjde tým k uzatvoreniu zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy dôjde i v prípade, že svoju objednávku ponúkaného tovaru zašlete e-mailom na e-mailovú adresu objednavky@mekko.cz, alebo ju uskutočníte telefonicky zavolaním na naše telefónne číslo. Prijatie objednávky a uzatvorenie zmluvy vám potvrdíme e-mailom.
 
1.3.  Platbu uskutočnite do 7 dní od uzatvorenia zmluvy alebo neskôr v závislosti od vybraného spôsobu platby.
 
1.4.  Ako spotrebiteľ môžete od uzatvorenej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to až do uplynutia 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť, nájdete v plnom znení obchodných podmienok. My môžeme odstúpiť od uzatvorenej zmluvy kedykoľvek, a to až do okamihu, keď odovzdaný tovar na prepravu alebo do okamihu, keď od nás prevezmete tovar. Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátite vrátane prípadných darčekov a bonusov, pokiaľ sme vám nejaké poskytli, na naše náklady, do 14 dní od odstúpenia. Peniaze vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia, nie však skôr, než nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný.
 
1.5.  Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom plnenia našich povinností plynúcich z uzatvorených zmlúv a na základe vášho súhlasu v rozsahu špecifikovanom obchodnými podmienkami.

Všeobecné ustanovenia

1.1.  Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti zo zmlúv vyplývajúce. Súčasťou obchodných podmienok sú i povinne poskytované informácie a ustanovenia týkajúce sa vašich osobných údajov a ich spracovania. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2015.
 
1.2.  Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:
 
1.2.1.  My, čím sa rozumie obchodník, teda obchodná spoločnosť Mekko Store s. r. o., so sídlom Nezvalova 826, 500 03 Hradec Králové, IČO 03397343, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Hradci Králové, v oddiele C, vložke 34089, DIČ CZ03397343.
1.2.2.  Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorou môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:
1.2.2.1.  Spotrebiteľ, ktorým je človek nekonajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,
1.2.2.2.  Nepodnikateľ, ktorým je právnická osoba nekonajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,
1.2.2.3.  Podnikateľ, ktorým je človek alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.2.3.  Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese https://www.mekko-store.cz, v ktorom si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.
1.2.4.  Telefón, pomocou ktorého je možné nás kontaktovať na telefónnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.
1.2.5.  E-mail, teda elektronická pošta, ktorou je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese dostupnej na webovej adrese nášho internetového obchodu.
1.2.6.  Zmluvy, ktorými sa rozumie kúpna zmluva
 
1.3.  Vzťah obchodných podmienok k zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv. Odchylne ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.
 
1.4.  Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadi právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES, o elektronickom obchode. V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnym predpisom, ak nejde o záležitosť, ktorú možno ustanovením upraviť odchylne, má prednosť právny predpis.
 
1.5.  Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných ustanovení. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných ustanovení stane neplatným, neúčinným alebo sa k nemu nebude prihliadať, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných ustanovení.
 
1.6.  Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne pomery medzi nami a vami sa v prípade prítomnosti medzinárodného prvku riadia českým právom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa nepoužije.
 
1.7.  Riešenie sťažností. Vaše prípadné sťažnosti je možné riešiť na e-mailovej adrese info@mekko.cz alebo na našom telefónnom čísle.
 
1.8.  Dozorné orgány. Nad našou činnosťou robia kontrolu a dozor štátne orgány Českej republiky, na ktoré je možné sa v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgány štátneho dozoru sú najmä Česká obchodná inšpekcia, živnostenské úrady a Úrad na ochranu osobných údajov.

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

2.1.  Objednanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode si možno objednať tak, že ponuka na uzatvorenie zmluvy, ktorou je vystavenie tovaru v internetovom obchode, prijmete prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu alebo telefónu. Prijatie našej ponuky s dodatkom či odchýlkou nie je možné a považuje sa za protiponuku z vašej strany.
 
2.2.  Objednanie tovaru prostredníctvom internetu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu urobíte vybraním ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním vašej objednávky pomocou tlačidla „Potvrdiť objednávku“, čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Pred odoslaním objednávky vám bude umožnené skontrolovať a prípadne i zmeniť zadané údaje. Úspešné prijatie vašej objednávky vám potvrdíme automatickým informatívnym e-mailom, ktorého súčasťou bude potvrdenie o uzatvorení zmluvy a jej obsahu a naše obchodné podmienky, ktorých obsahom sú i povinne poskytované informácie.
 
2.3.  Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu uskutočníte zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu objednavky@mekko.cz, ktorej obsahom musí byť:
 1. vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení,
 2. vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
 3. vaše identifikačné údaje:
 4. meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby,
 5. bydlisko alebo sídlo,
 6. adresa pre dodanie tovaru,
 7. telefónne číslo.

Úspešné prijatie vašej objednávky a uzatvorenie zmluvy vám po kontrole správnosti vašej e-mailovej objednávky potvrdíme na váš e-mail správou, ktorej súčasťou bude potvrdenie o uzatvorení zmluvy a jej obsahu. V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás e-mailom alebo telefonicky vyzveme na jej doplnenie alebo vás upozorníme na nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

2.4.  Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu urobíte zavolaním na naše telefónne číslo, na ktorom nám oznámite:
 1. vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení,
 2. vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
 3. vaše identifikačné údaje – meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby, bydlisko alebo sídlo, adresa pre dodanie tovaru a telefónne číslo.

Úspešné prijatie vašej objednávky a uzatvorenie zmluvy vám po kontrole správnosti vašej telefonickej objednávky potvrdíme na váš e-mail správou.
V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme na jej doplnenie alebo vás upozorníme na nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

2.5.  Jazyk a uchovávanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v českom jazyku. Uzatvorené zmluvy ukladáme pre vlastnú potrebu, prístup k nim nie je možný.

Uzatvorené zmluvy a ich obsah

3.1.  Zmena a zrušenie zmluvy. Uzatvorené zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť; robiť tak možno iba na základe vzájomnej dohody, prípadne pokiaľ tak stanovuje právny predpis alebo obchodné podmienky.

3.2.  Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám dohodnutým spôsobom objednaný hmotný tovar alebo digitálny tovar na hmotnom nosiči a poskytnúť prípadné dohodnuté služby a vy ste povinní si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá je tvorená cenou objednaného tovaru, cenou platby, cenou dodania tovaru a cenou prípadných ďalších objednaných služieb.
 
3.3.  Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorské diela, ochranné známky, priemyselné vzory, patenty a úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia oprávňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete ako fyzická osoba užívať inak než na osobnú potrebu a ako právnická inak než na svoju vlastnú vnútornú potrebu, najmä nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.
 
3.4.  Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že pokiaľ nie je stanovené inak, nie je možné jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody kombinovať.
 
3.5.  Darčeky a bonusy. Pokiaľ vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, je existencia darovacej zmluvy závislá od existencie zmluvy hlavnej, a darovacia zmluva je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku zmluvy hlavnej.
 
3.6.  Zľavové kupóny a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy je možné uplatniť za dohodnutých podmienok alebo za podmienok uvedených na kupóne alebo poukaze.

Platobné podmienky

4.1.  Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.

4.2.  Lehota na zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní uhradiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 7 dní od uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, je celková cena uhradená pripísaním peňažitej sumy na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.
 
4.3.  Platenie prostredníctvom úveru. V prípade, že je dohodnuté platenie celkovej ceny prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, riadi sa tento pomer tiež zmluvou a podmienkami poskytovateľa finančného produktu.

Dodacie podmienky pre kúpne zmluvy

5.1.  Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa vzťahuje na dodávanie hmotného tovaru a digitálneho tovaru na hmotnom nosiči na základe kúpnych zmlúv.

5.2.  Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.
 
5.3.  Obmedzenie dodávania tovaru. Dodávanie tovaru u nás nepodlieha žiadnym geografickým obmedzeniam.
 
5.4.  Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodáme, sa stanete prevzatím tovaru.
 
5.5.  Lehota pre dodanie. Dohodnutá lehota pre dodanie tovaru plynie od uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, plynie lehota pre dodanie tovaru až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tejto lehote dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť do miesta určenia dodaný pomocou prepravcu, bude tovar v tejto lehote odovzdaný prepravcovi.
 
5.6.  Prevzatie tovaru. Tovar ste povinní prevziať v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinní ho prevziať pri dodaní do miesta určenia. Pokiaľ tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť, právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo na zaplatenie odmeny za uskladnenie za obdobie uskladnenia tovaru, ktorá sa končí v okamihu, keď tovar prevezmete, odstúpite od zmluvy alebo od zmluvy odstúpime my. Odmena za uskladnenie je za deň, jej celková výška však nesmie prevyšovať cenu uskladneného tovaru. Pokiaľ vám tovar budeme po tom, ako ho neprevezmete, dodávať opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.
 
5.7.  Škoda na tovare pri preprave spotrebiteľovi alebo nepodnikateľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní nás o škode bez meškania informovať, a to najlepšie e-mailom na našej e-mailovej adresetelefonicky na našom telefónnom čísle.

V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinní o poškodení informovať nielen nás, ale i prepravcu pri preberaní tovaru. O rozbalení poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu a v prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinní ho od prepravcu prevziať.

5.8.  Škoda na tovare pri preprave podnikateľovi. Pokiaľ ste podnikateľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním tovaru prepravcovi. Pokiaľ dôjde k škode na tovare po prechode nebezpečenstva škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovar prevziať. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní bez meškania reklamovať poškodenie tovaru u prepravcu.
 
5.9.  Balenie tovaru. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, bude tovar zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovanie a ochranu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1.  Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzatvorenej zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa ruší i od nej závislá zmluva darovacia. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach, alebo pokiaľ tak stanovujú právne predpisy.

6.2.  Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v lehote 14 dní a to odo dňa
6.2.1.  prevzatia tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu,
6.2.2.  prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí,
6.2.3.  prevzatia prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru,
6.2.4.  uzatvorenia zmluvy, pokiaľ ide o inú zmluvu.
 
6.3.  Zmluvné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte navyše nad rámec zákona právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy i skôr a kedykoľvek odo dňa uzatvorenia zmluvy do dňa
6.3.1.  prevzatia tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu,
6.3.2.  prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí,
6.3.3.  prevzatia prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 
6.4.  Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzatvorenia zmluvy do okamihu odovzdania tovaru na prepravu alebo do okamihu, keď od nás prevezmete tovar.
 
6.5.  Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy nemáte pri zmluvách:
6.5.1.  o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu,
6.5.2.  o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
6.5.3.  o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
6.5.4.  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
6.5.5.  o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal,
6.5.6.  o dodaní digitálneho tovaru, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
6.5.7.  o poskytovaní služieb, pokiaľ boli splnené s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
6.5.8.  o dodávke potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do domácnosti alebo do iného miesta, ktoré určíte, formou častých a pravidelných dodávok,
6.5.9.  o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od našej vôle a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
6.5.10.  o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste vami určenom na vašu žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
6.5.11.  ďalších, pokiaľ tak stanovuje právny predpis.
 
6.6.  Spôsob odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť formou jednostranného právneho konania, ktoré nám doručíte, najlepšie vyplnením vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu a jeho odoslaním alebo e-mailom na našu e-mailovú adresu.
 
6.7.  Zachovanie lehoty. Pokiaľ ste spotrebiteľom, pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak nám odstúpenie odošlete v posledný deň lehoty určenej pre odstúpenie od zmluvy.
 
6.8.  Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní nám tovar na naše náklady vrátiť najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia a to najlepšie
6.8.1.  odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne v dohodnutom mieste a čase.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, neznečistený, neopotrebený a neprejavujúci známky používania vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Zároveň ste povinní vrátiť nám i všetky darčeky a bonusy, ktoré ste dostali na základe zrušenej zmluvy.

6.9.  Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, zaplatené peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na dodanie tovaru vám vrátime iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu porovnateľnému spôsobu dodania, ktorý ponúkame. Pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s ním inak, než ako je nutné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, bude vrátená suma znížená o sumu, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Peňažné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Reklamácia chýb kúpeného tovaru spotrebiteľom a nepodnikateľom

7.1.  Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom a upravuje našu zodpovednosť za chyby tovaru, ktoré sme vám dodali na základe kúpnej zmluvy.

7.2.  Záručná lehota. Záručná lehota je 36 mesiacov, pri použitom tovare 12, od prevzatia tovaru.

7.3.  Naša zodpovednosť za chyby tovaru. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí a v záručnej lehote nemá chyby. Zodpovedáme najmä za to, že tovar

7.3.1.  má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe vykonávanej reklamy očakávať,

7.3.2.  sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.3.3.  zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.3.4.  je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.3.5.  vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.4.  Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám

7.4.1.  pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

7.4.2.  za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

7.4.3.  pri použitom tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,

7.4.4.  pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má chybu,

7.4.5.  pokiaľ ste chybu sami spôsobili.

7.5.  Lehota pre uplatnenie práva. Tovar ste povinní si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za chyby tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, ako budete môcť chyby zistiť, a to v záručnej lehote alebo lehote predĺženej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniká a nebude vám priznané.

7.6.  Vaše práva pri výskyte chyby tovaru. Ak má tovar chybu, máte právo:

7.6.1.  na bezplatné odstránenie chyby,

7.6.2.  pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, najmä ak nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ sa však chyba týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti,

7.6.3.  ak nie je možné odstránenie chyby ani výmena tovaru či jeho súčasti, odstúpiť od zmluvy,

7.6.4.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.7.  Vaše práva pri výskyte chyby použitého tovaru. Ak má tovar predávaný s chybou alebo tovar predávaný ako použitý chybu, máte právo:

7.7.1.  na bezplatné odstránenie chyby,

7.7.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

7.7.3.  ak nie je možné odstránenie chyby ani zľava z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.

7.8.  Vaše práva pri opakovanom alebo viacnásobnom výskyte chyby tovaru. Pokiaľ nemôžete tovar riadne používať pre opakovaný výskyt tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, máte podľa svojej voľby právo:

7.8.1.  na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti, to však neplatí pri tovare predávanom s chybou alebo pri tovare použitom,

7.8.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

7.8.3.  odstúpiť od zmluvy.

Za opakovaný výskyt chyby sa považuje, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet chýb sa považuje súčasný výskyt aspoň troch chýb, z ktorých každá samostatne bráni používaniu tovaru.

7.9.  Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho dostali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,

7.9.1.  Ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby tovaru,

7.9.2.  ak ste použili tovar ešte pred objavením chyby,

7.9.3.  ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo pozabudnutím, alebo

7.9.4.  ak ste predali tovar ešte pred objavením chyby, ak ste ho spotrebovali, alebo ak ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

7:10.  Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za chyby, môžete tak urobiť najlepšie:

7.10.1.  odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne v dohodnutom mieste a čase,

7:11.  Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:

7.11.1.  oznámiť, akú chybu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

7:12.  Vybavenie reklamácie. Pokiaľ ste spotrebiteľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pokiaľ ste nepodnikateľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote vyrozumení a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. V prípade, že reklamácia nebude vybavená včas, máte právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, záručná lehota a lehota predĺženej záruky za akosť sa predlžuje o čas, ktorý nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

7:13.  Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za chyby tovaru účelne vynaložené.

7:14.  Potvrdenie o reklamácii. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za chyby tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

Reklamácia chýb kúpeného tovaru podnikateľom

8.1.  Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste podnikateľom a upravuje našu zodpovednosť za chyby tovaru, ktorý sme vám dodali na základe kúpnej zmluvy.

8.2.  Naša zodpovednosť za chyby tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nebudú akosť a vyhotovenie dohodnuté, dodáme vám tovar v akosti a vyhotovení vhodných na účel zrejmý zo zmluvy; inak na účel obvyklý. Pokiaľ bude množstvo určené len približne, presné množstvo určíme my. V prípade, že tovar bude pri prechode nebezpečenstva škody na vás mať chybu, zodpovedáme za ňu. To neplatí v prípade, že pôjde o chybu, ktorú možno s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

8.3.  Nadštandardná záruka za akosť pre podnikateľov Nadštandardnú záruku za akosť neposkytujeme a za chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prechode nebezpečenstva škody na vás, nezodpovedáme.

8.4.  Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám

8.4.1.  pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

8.4.2.  za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

8.4.3.  pri použitom tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,

8.4.4.  za chyby tovaru, ak to vyplýva, najmä pri tovare spotrebiteľnom a podliehajúcom rýchlej skaze, z jeho povahy,

8.4.5.  za chyby tovaru, pokiaľ ste o nich pred prevzatím tovaru vedeli,

8.4.6.  za chyby tovaru, pokiaľ ste ich sami spôsobili.

8.5.  Lehota pre uplatnenie práva. Tovar ste povinní si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za chyby tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, ako budete môcť chyby zistiť. Najneskôr je možné právo uplatniť do 6 mesiacov, v prípade skrytej chyby do 2 rokov, odo dňa, keď vám tovar dodáme, prípadne do skončenia obdobia trvania nadštandardnej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniká a nebude vám priznané.

8.6.  Vaše práva pri podstatnom porušení zmluvy. Ak bude chyba znamenať podstatné porušenie zmluvy, máte právo:

8.6.1.  na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

8.6.2.  na odstránenie chyby opravou tovaru,

8.6.3.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

8.6.4.  odstúpiť od zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s takou chybou, o ktorej sme museli už v okamihu uzatvorenia zmluvy vedieť, že pokiaľ by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.7.  Vaše práva pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak bude chyba nepodstatným porušením zmluvy, máte právo:

8.7.1.  na odstránenie chyby

8.7.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, môžeme chybu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme vám nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

8.8.  Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho dostali, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,

8.8.1.  Ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby tovaru,

8.8.2.  ak ste použili tovar ešte pred objavením chyby,

8.8.3.  ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo pozabudnutím, alebo

8.8.4.  ak ste predali tovar ešte pred objavením chyby, ak ste ho spotrebovali, alebo ak ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

8.9.  Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za chyby, môžete tak urobiť: spôsob reklamácie zo strany podnikateľa

8.9.1.  odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne v dohodnutom mieste a čase,

8.9.2.  pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za chyby, u tejto osoby.

8.10.  Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:

8.10.1.  doložiť, že tovar bol kúpený u nás,

8.10.2.  oznámiť, akú chybu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

8.11.  Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, lehota pre uplatnenie vašich práv zo zodpovednosti za chyby a obdobie nadštandardnej záruky za akosť sa predlžuje o obdobie, počas ktorého nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

8.12.  Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za chyby tovaru účelne vynaložené. 

Ochrana a spracovanie osobných údajov

9.1.  Spracovanie osobných údajov s cieľom plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom plnenia našich povinností plynúcich zo zmlúv uzatvorených medzi nami a vami. Na tento účel môžu byť vaše osobné údaje sprístupňované ďalším subjektom (najmä dopravcom a prevádzkovateľom platobných systémov).
 
9.2.  Spracovanie osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznamov. Vaše osobné údaje spracovávame tiež s cieľom ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznamov.
 
9.3.  Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu. Na základe vášho súhlasu udeľovaného na čas neurčitý spracovávame vaše osobné údaje tiež s cieľom vedenia databázy zákazníkov.
 
9.4.  Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú:
 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • IP adresa.
9.5.  Nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznamov, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov na iný účel, a to najlepšie e-mailom na našej e-mailovej adrese.
 
9.6.  Práva subjektu osobných údajov. Čo sa týka vašich osobných údajov, máte ďalej právo:
9.6.1.  žiadať opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov,
9.6.2.  žiadať informácie o spracovaní vašich osobných údajov, za ktorých poskytnutie od vás môžeme žiadať úhradu nevyhnutných nákladov,
9.6.3.  žiadať vysvetlenie alebo nápravu v prípade, že sa domnievate, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom.
 
9.7.  Použitie cookies. Pri používaní nášho internetového obchodu môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies do vášho zariadenia. Ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť nastavením vášho zariadenia príslušným spôsobom.

Blog

Prečo nepredávame ramienka za obvyklých 30 korún

Prečo nepredávame ramienka za obvyklých 30 korún

Nízka obstarávacia cena ramienok je na prvý pohľad lákavá. No nie je všetko zlato, čo sa blyští, že. A v tomto prípade to platí dvojnásobne...
Legendárne Divadlo Drak, náš vážený sused

Legendárne Divadlo Drak, náš vážený sused

Mekko je hrdým susedom „mekky“ bábkového divadla. Tých 210 metrov od nášho sídla do Divadla Drak zvládame pešo do 3 min. chôdzou.
V Čechách existuje 38 ulíc s názvom Nezvalova. A v jednej sídli Mekko.

V Čechách existuje 38 ulíc s názvom Nezvalova. A v jednej sídli Mekko.

Všetky sa volajú po slávnom básnikovi a spisovateľovi Vítězslavovi Nezvalovi. Spomeniete si, čím sa preslávil?
Zájdite sa pozrieť do vzácneho bukového pralesa

Zájdite sa pozrieť do vzácneho bukového pralesa

Vedeli ste, že sa v trojuholníku Bělečka, Albrechtíc nad Orlicí a Holíc schováva uprostred rozľahlých lesov bukový prales?
Máte nový šatník? Nezabudnite na krásne šatníkové ramienka

Máte nový šatník? Nezabudnite na krásne šatníkové ramienka

Konečne svoje veci môžete uložiť do novej skrine. Zaveste ich na kvalitné ramienka a už ich nikdy nebudete musieť prevesovať na iné.
Mekko rovná (sa) šaty

Mekko rovná (sa) šaty

Ramienka a Fínsko majú spoločné dve veci, ktorých spojenie je zaujímavé. Prírodu a dizajn. Preto sa voláme Mekko. Čo to znamená?
Keď ramienka robia šaty a šaty potom človeka

Keď ramienka robia šaty a šaty potom človeka

Oblečenie nie je lacná záležitosť, preto je potrebné venovať mu patričnú starostlivosť. Začína sa to pri vhodných ramienkach. Poradíme vám, aké ramienka by vo vašej skrini nemali chýbať.
História vzniku šatníkových ramienok

História vzniku šatníkových ramienok

Príbeh vzniku šatníkových ramienok je plný náznakov a dohadov. Podľa niektorých ide o dielo prezidenta USA, podľa iných o zlepšovací návrh robotníka z továrne na drôty...
Aby vám Tinea destructor nezožral skriňu i so zrkadlom

Aby vám Tinea destructor nezožral skriňu i so zrkadlom

Existuje viac spôsobov, ako sa brániť, ale najlepšia je prevencia. Preto oblečenie správne perte, sušte a skladujte. Potom mole nebudú mať šancu. Viete, že moľa šatňová bola opísaná už v roku 1834?
Strom ako najmocnejší symbol ľudstva

Strom ako najmocnejší symbol ľudstva

Prečítajte si o vlastnostiach a symbolike stromov, z ktorých dreva pre vás vyrábame dizajnové ramienka Mekko
<
>
Mekko
Dizajnové bukové šatňové ramienka na pánske a dámske oblečenie
© 2014 – 2019 Mekko Store s. r. o.
Oficiálny e-shop šatňových ramienok Mekko
facebookgoogle+youtubeinstagram