Informační lišta SK
 

Ochrana osobných údajov

GDPR - informácie o spracovaní osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Mekko Store s. r. o., Střelecká 462/10, 500 02 Hradec Králové, identifikačné číslo: 03397343 (ďalej len „správca“).
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa na doručovanie: Nezvalova 826, Hradec Králové, 500 03, adresa elektronickej pošty: info@mekko.cz, telefón: +420 732 803 521.
  • Správca nemenoval splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.
 

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
 

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú správcom uložené do doby odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu:
 
  • marketingové agentúry vykonávajúce reklamné činnosti pre správcu
  • porovnávač tovar Heuréka (len v prípade uskutočnenej objednávky) za účelom zasielania dotazníka spokojnosti s nákupom
  • analytické nástroje spracovávajúce anonymizované osobné údaje za účelom získania štatistických údajov
 
Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
 
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomnou žiadosťou prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na info@mekko.cz alebo písomne prostredníctvom poštových služieb na doručovaciu adresu uvedenú vyššie.
 
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorovom úrade.
 
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou, ktorá je nutná na uzatvorenie zmluvy.
 
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.
 
 
V Hradci Králové dňa 21. mája 2018