Plné znenie obchodných podmienok

 

Vo všeobecnosti

1.1.  Internetový obchod www.mekko.cz prevádzkuje obchodná spoločnosť Mekko Store s. r. o., so sídlom Nezvalova 826, 500 03 Hradec Králové, IČO 03397343, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Hradci Králové, v oddiele C, vložke 34089, DIČ CZ03397343. Kontaktovať nás môžete na našom e-maile alebo telefóne.

1.2.  Akonáhle odošlete prostredníctvom internetového obchodu Vašu objednávku, dôjde tým k uzavretiu zmluvy. K uzavretiu zmluvy dôjde aj v prípade, že svoju objednávku ponúkaného tovaru zašlete e-mailom na e-mailovú adresu objednavky@mekko.cz alebo ju vykonáte telefonicky zavolaním na naše telefónne číslo. Prijatie objednávky a uzavretie zmluvy Vám potvrdíme e-mailom.
 
1.3.  Platbu vykonajte do 7 dní od uzavretia zmluvy alebo neskôr v závislosti od vybratého spôsobu platby.
 
1.4.  Ako spotrebiteľ môžete od uzavretej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to až do uplynutia 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Informácie o tom, od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť, nájdete v plnom znení obchodných podmienok. My môžeme odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek, a to až do okamihu, keď odovzdáme tovar na prepravu alebo do okamihu, keď od nás prevezmete tovar. Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátite vrátane prípadných darčekov a bonusov, pokiaľ sme Vám nejaké poskytli, na naše náklady do 14 dní od odstúpenia. Peniaze Vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia, nie však skôr ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný.
 
1.5.  Vaše osobné údaje spracovávame za účelom plnenia našich povinností plynúcich z uzavretých zmlúv a na základe Vášho súhlasu v rozsahu špecifikovanom obchodnými podmienkami.
 

Všeobecné dojednania

1.1.  Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a Vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a Vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv. Súčasťou obchodných podmienok sú aj povinne poskytované informácie a ustanovenia týkajúce sa Vašich osobných údajov a ich spracovania. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2015.
 
1.2.  Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:
 
1.2.1.  My, čím sa rozumie obchodník, teda obchodná spoločnosť Mekko Store s. r. o., so sídlom Nezvalova 826, 500 03 Hradec Králové, IČO 03397343, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Hradci Králové, v oddiele C, vložke 34089, DIČ CZ03397343.
1.2.2.  Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorou môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:
 
1.2.2.1.  Spotrebiteľ, ktorým je človek nekonajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,
1.2.2.2.  Nepodnikateľ, ktorým je právnická osoba nekonajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,
1.2.2.3.  Podnikateľ, ktorým je človek alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 
1.2.3.  Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese www.mekko.cz, v ktorom si môžete prehliadnuť našu ponuku a objednať si tovar z nášho sortimentu.
1.2.4.  Telefón, pomocou ktorého je možné nás kontaktovať na telefónnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.
1.2.5.  E-mail, teda elektronická pošta, ktorou je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese dostupnej na webovej adrese nášho internetového obchodu.
1.2.6.  Zmluvy, ktorými sa rozumie kúpna zmluva
 
1.3.  Vzťah obchodných podmienok ku zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv. Odchýlne dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.
 
1.4.  Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES o elektronickom obchode. V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnym predpisom, ak sa nejedná o záležitosť, ktorú je možné dohodnutím upraviť odchýlne, má prednosť právny predpis.
 
1.5.  Oddeliteľnosť ustanovenia obchodných podmienok a zmluvných dojednaní. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných dojednaní stane neplatným, neúčinným alebo sa  naň nebude prihliadať, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní.
 
1.6.  Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právny pomer medzi nami a Vami sa v prípade prítomnosti mezinárodného prvku riadi českým právom a k riešeniu prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o mezinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa nepoužije.
 
1.7.  Riešenie sťažnosti. Vaše prípadné sťažnosti je možné riešiť na e-mailovej adrese info@mekko.cz alebo na našom telefónnom čísle, prípadne mimosúdne v  konaní vedenom Českou obchodnou inšpekciou(www.coi.cz),
 
1.8.  Dozorné orgány. Nad našou činnosťou vykonávajú kontrolu a dozor štátne orgány Českej republiky, na ktoré je možné sa v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgány štátneho dozoru sú najmä Česká obchodná inšpekcia, živnostenské úrady a Úrad na ochranu osobných údajov.
 

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

2.1.  Objednanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode si je možné objednať tak, že ponuku na uzatvorenie zmluvy, ktorou je vystavenie tovaru v internetovom obchode, prijmete prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu alebo telefónu. Prijatie našej ponuky s dodatkom či odchýlkou nie je možné a považuje sa za protiponuku z Vašej strany.
 
2.2.  Objednanie tovaru prostredníctvom internetu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu vykonáte vybraním ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a prevedení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním Vašej objednávky pomocou tlačidla „Potvrdiť objednávku“, čím dôjde k uzavretiu zmluvy. Pred odoslaním objednávky Vám bude umožnené skontrolovať si a prípadne aj zmeniť zadané údaje. Úspešné prijatie Vašej objednávky Vám potvrdíme automatickým informatívnym e-mailom, ktorého súčasťou bude potvrdenie o uzatvorení zmluvy a jej obsahu a naše obchodné podmienky, ktorých obsahom sú aj povinne poskytované informácie.
 
2.3.  Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu vykonáte zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu objednavky@mekko.cz, ktorej obsahom musí byť:
 
 • vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a prevedení
 • vybraný spôsob dodania tovaru a platby
 • Vaše identifikačné údaje: meno a priezvisko a prípadne názov právnickej osoby
 • bydlisko alebo sídlo
 • adresa pre dodanie tovaru
 • telefónne číslo

Úspešné prijate Vašej objednávky a uzavretie zmluvy Vám po kontrole správnosti Vašej e-mailovej objednávky potvrdíme na Váš e-mail správou, ktorej súčasťou bude potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu. V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky Vás e-mailom alebo telefonicky vyzveme k jej doplneniu alebo Vás upozorníme na nemožnosť uzavretia zmluvy.

2.4.  Objednanie tovaru prostredníctvom telefónu. Objednanie tovaru z internetového obchodu vykonáte zavolaním na naše telefónne číslo, na ktorom nám oznámite:
 
 • vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a prevedení
 • vybraný spôsob dodania tovaru a platby,
 • Vaše identifikačné údaje - meno a priezvisko a prípadne názov právnickej osoby, bydlisko alebo sídlo, adresu na dodanie tovaru a telefónne číslo

Úspešné prijatie Vašej objednávky a uzavretie zmluvy Vám po kontrole správnosti Vašej telefonickej objednávky potvrdíme na Váš e-mail správou.
V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky Vás vyzveme k jej doplneniu alebo Vás upozorníme na nemožnosť uzavretia zmluvy.

2.5.  Jazyk a uchovávanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v českom jazyku. Uzavreté zmluvy ukladáme pre vlastnú potrebu, prístup k nim nie je možný.
 

Uzavreté zmluvy a ich obsah

3.1.  Zmena a zrušenie zmluvy. Uzavreté zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť; konať tak je možné len na základe vzájomnej dohody, prípadne ak tak stanoví právny predpis alebo obchodné podmienky.

3.2.  Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy sme povinní dodať Vám dohodnutým spôsobom objednaný hmotný tovar alebo digitálny tovar na hmotnom nosiči a poskytnúť prípadné dohodnuté služby a Vy ste povinný si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá je tvorená cenou objednaného tovaru, cenou platby, cenou dodania tovaru a cenou prípadných ďalších objednaných služieb.
 
3.3.  Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ Vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorské diela, ochranné známky, priemyslové vzory, patenty a  úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia oprávňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete ako fyzická osoba používať inak než pre osobnú potrebu a ako právnická inak než pre svoju vlastnú vnútornú potrebu, najmä nie ste oprávnený tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.
 
3.4.  Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že pokiaľ nie je stanovené inak, nie je jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody možné kombinovať.
 
3.5.  Darčeky a bonusy. Pokiaľ Vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, existencia darovacej zmluvy je závislá od existencie hlavnej zmluvy, a darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku hlavnej zmluvy.
 
3.6.  Zľavové kupóny a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy si je možné uplatniť za dohodnutých podmienok alebo za podmienok uvedených na kupóne alebo poukaze.
 

Platobné podmienky

4.1.  Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete v Košíku v našom internetovom obchode.

4.2.  Doba na zaplatenie. Celkovú cenu ste povinný uhradiť pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinný ju uhradiť do 7 dní od uzavretia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, celková cena je uhradená pripísaním peňažnej čiastky na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.
 

Dodacie podmienky pre kúpne zmluvy

5.1.  Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa vzťahuje na dodávanie hmotného tovaru na základe kúpnych zmlúv.

5.2.  Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, nájdete na zodpovedajúcej stránke v našom internetovom obchode.
 
5.3.  Obmedzenie dodávania tovaru . Dodávanie tovaru u nás nepodlieha žiadnym geografickým obmedzeniam.
 
5.4.   Nadobudnutie vlastníckeho práva . Vlastníkom tovaru, ktorý Vám dodáme, sa stanete prevzatím tovaru.
 
5.5.  Doba na dodanie. Štandardne tovar doručujeme do 48 hodín od objednania, ak nie je na karte produktu v e-shope uvedené inak. Dohodnutá doba na dodanie tovaru plynie od uzavretia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, doba na dodanie tovaru plynie až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tejto dobe dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť na miesto určenia dodaný pomocou prepravcu, tovar bude v tejto dobe odovzdaný prepravcovi.
 
5.6.  Prevzatie tovaru. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinný ho prevziať pri dodaní na miesto určenia. Pokiaľ tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť, právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo zaplatenia odmeny za uskladnenie za dobu uskladnenia tovaru, ktorá končí v okamihu, keď tovar prevezmete, odstúpite od zmluvy alebo od zmluvy odstúpime my. Odmena za uskladnenie je za deň, jej celková výška však nesmie prevyšovať cenu uskladneného tovaru. Pokiaľ Vám tovar budeme potom, ako ho neprevezmete, dodávať opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.
 
5.7.  Škoda na tovare pri preprave spotrebiteľovi alebo nepodnikateľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, prechádza na Vás zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že Vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinný nás o škode okamžite informovať, a to najlepšie e-mailom na našej e-mailovej adresetelefonicky na našom telefónnom čísle.

V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinný o poškodení informovať nielen nás, ale aj prepravcov pri preberaní tovaru. O rozbalení poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu a v prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinný ho od prepravcu prevziať.

5.8.  Škoda na tovare pri preprave podnikateľovi. Pokiaľ ste podnikateľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na Vás zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním tovaru prepravcovi. Pokiaľ dôjde ku škode na tovare po prechode zodpovednosti za nebezpečenstvo škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na Vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovar prevziať. V prípade, že Vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinný okamžite reklamovať poškodenie tovaru u prepravcu.
 
5.9.  Balenie tovaru. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, tovar bude zabalený spôsobom vhodným na jeho uchovanie a ochranu.
 

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1.  Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzatvorenej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo si na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa ruší aj od nej závislá darovacia zmluva. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v obchodných podmienkach, alebo pokiaľ to stanovia právne predpisy.

6.2.  Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v lehote 14 dní, a to odo dňa
 
6.2.1.  prevzatia tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu,
6.2.2.  prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
6.2.3.  prevzatia prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru,
6.2.4.  uzavretia zmluvy, pokiaľ ide o inú zmluvu.
 
6.3.  Zmluvné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte navyše nad rámec zákona právo odstúpiť od uzavretej zmluvy ajnbsp;skôr a kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do dňa
 
6.3.1.  prevzatia tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu,
6.3.2.  prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
6.3.3.  prevzatia prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 
6.4.  Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu odovzdania tovaru na prepravu alebo do okamihu, keď od nás prevezmete tovar.
 
6.5.  Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy nemáte pri zmluvách:
 
6.5.1.  o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu,
6.5.2.  o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vybratý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
6.5.3.  o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
6.5.4.  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
6.5.5.  o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal,
6.5.6.  o dodaní digitálneho tovaru, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
6.5.7.  o poskytovaní služieb, ak boli splnené s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
6.5.8.  o dodávke potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do domácností alebo na iné miesto, ktoré určíte, formou častých a pravidelných dodávok,
6.5.9.  o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od našej vôle a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
6.5.10.  o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste Vami určenom na Vašu žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
6.5.11.  ďalších, ak tak stanoví právny predpis.
 
6.6.  Spôsob odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ Vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť formou jednostranného právneho úkonu, ktorý nám doručíte, najlepšie vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu a jeho odoslaním alebo e-mailom na našu e-mailovú adresu.
 
6.7.  Zachovanie lehoty. Pokiaľ ste spotrebiteľom, pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, pokiaľ nám odstúpenie odošlete  posledný deň lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy.
 
6.8.  Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinný nám tovar na naše náklady vrátiť najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia, a to najlepšie
 
6.8.1.  odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, neznečistený, neopotrebovaný a bez známok používania vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Zároveň ste povinný vrátiť nám aj všetky darčeky a bonusy, ktoré ste dostali na základe zrušenej zmluvy.

6.9.  Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, zaplatené peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na dodanie tovaru Vám vrátime len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu porovnateľnému spôsobu dodania, ktorý ponúkame. Pokiaľ dôjde ku zníženiu hodnoty vracaného tovaru v dôsledku nakladania s ním inak, než ako je nutné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, vrátená bude čiastka znížená o čiastku, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Peňažné prostriedky Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od Vás prijali, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, pokiaľ Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.
 

Reklamácie vád zakúpeného tovaru spotrebiteľom a nepodnikateľom

7.1.   Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na Vás vzťahuje len v prípade, že ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru, ktorý sme Vám dodali na základe kúpnej zmluvy.
 
7.2.   Záručná doba. Záručná doba je 36 mesiacov, pri použitom tovare 12, od prevzatia tovaru.
 
7.3.   Naša zodpovednosť za vady tovaru. Zodpovedáme Vám za to, že tovar pri prevzatí a v záručnej dobe nemá vady. Najmä zodpovedáme za to, že tovar
 
7.3.1.  má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali, alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe vykonávanej reklamy očakávať,
7.3.2.  sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
7.3.3.  zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
7.3.4.  je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.3.5.  vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
7.4.   Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme
 
7.4.1.  pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
7.4.2.  za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
7.4.3.  pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí,
7.4.4.  pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu,
7.4.5.  pokiaľ ste vadu sami spôsobili.
 
7.5.   Doba na uplatnenie práva. Tovar ste povinný čo najskôr si prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo  zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť si u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr potom, ako budete môcť vadu zistiť, a to v záručnej dobe alebo dobe predĺženej záruky za akosť. V opačnom prípade Vaše právo  zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude Vám priznané.
 
7.6.   Vaše práva pri výskyte vady tovaru. Ak má tovar vadu, máte právo:
 
7.6.1.  na bezplatné odstránenie vady,
7.6.2.  pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ sa však vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu danej súčasti,
7.6.3.  ak nie je možné odstránenie vady ani výmena tovaru či jeho súčasti, odstúpiť od zmluvy,
7.6.4.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 
7.7.   Vaše práva pri výskyte vady použitého tovaru. Ak má tovar predávaný s vadou alebo tovar predávaný ako použitý vadu, máte právo:
 
7.7.1.  na bezplatné odstránenie vady,
7.7.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
7.7.3.  ak nie je možné odstránenie vady ani zľava z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.
 
7.8.   Vaše práva pri opakovanom alebo viacnásobnom výskyte vady tovaru. Pokiaľ nemôžete tovar riadne používať pre opakovaný výskyt rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, máte podľa svojej voľby právo:
 
7.8.1.  na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti, to však neplatí pri tovare predávanom s vadou alebo pri tovare použitom,
7.8.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
7.8.3.  odstúpiť od zmluvy.
 
Za opakovaný výskyt vady sa považuje, pokiaľ sa na veci vyskytne rovnaká vada po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považuje súčasný výskyt aspoň troch vád, z ktorých každá samostatne bráni používaniu tovaru.
 
7.9.   Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,
 
7.9.1.  ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
7.9.2.  ak ste použili tovar ešte pred objavením vady,
7.9.3.  ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
7.9.4.  ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, ak ste ho spotrebovali alebo ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytne náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.
 
7.10.   Spôsob reklamácie. V prípade, že si chcete uplatniť svoje právo  zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť najlepšie:
 
7.10.1.  odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne na dohodnutom mieste a v dohodnutom  čase.
 
7.11.   Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:
 
7.11.1.  oznámiť akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.
 
7.12.   Vybavenie reklamácie. Pokiaľ ste spotrebiteľom, Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pokiaľ ste nepodnikateľom, Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote vyrozumený a tovar Vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. V prípade, že reklamácia nebude vybavená včas, máte právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ bude Vaša reklamácia uznaná, záručná doba a doba predĺženej záruky za akosť sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie Vašej reklamácie trvalo.
 
7.13.   Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude Vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva  zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené.
 
7.14.   Potvrdenie o reklamácii. Pri uplatnení práva  zodpovednosti za vady tovaru Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste si právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 

Reklamácia vád zakúpeného tovaru podnikateľom

8.1.   Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na Vás vzťahuje len v prípade, že ste podnikateľom a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru, ktorý sme Vám dodali na základe kúpnej zmluvy.
 
8.2.   Naša zodpovednosť za vady tovaru. Tovar Vám dodáme v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nebude akosť a prevedenie dohodnuté, dodáme Vám tovar v akosti a prevedení vhodnom pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Pokiaľ bude množstvo určené len približne, presné množstvo určíme my. V prípade, že bude mať tovar pri prechode zodpovednosti za nebezpečenstvo škody na Vás vadu, zodpovedáme za ňu. To neplatí v prípade, že pôjde o vadu, ktorú je možné s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzavretí zmluvy.
 
8.3.   Nadštandardná záruka za akosť pre podnikateľa. Nadštandardnú záruku za akosť neposkytujeme a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prechode zodpovednosti za škodu na Vás, nezodpovedáme.
 
8.4.   Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme
 
8.4.1.  pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
8.4.2.  za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
8.4.3.  pri použitom tovare za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí,
8.4.4.  za vady tovaru, vyplýva to, najmä, pri tovare zužívateľnom a podliehajúcom rýchlej skaze, z jeho povahy,
8.4.5.  za vady tovaru, ak ste o nich pred prevzatím tovaru vedeli,
8.4.6.  za vady tovaru, pokiaľ ste ich sami spôsobili.
 
8.5.   Doba na uplatnenie práva. Tovar ste povinný čo najskôr si prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo  zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť si u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr potom, ako budete môcť vady zistiť. Najneskôr si je možné právo uplatniť do 6 mesiacov, v prípade skrytej vady do 2 rokov, odo dňa, keď Vám tovar dodáme, prípadne do skončenia doby trvania nadštandardnej záruky za akosť. V opačnom prípade Vaše právo  zodpovednosti za vady tovaru zaniká a nebude Vám priznané.
 
8.6.   Vaše práva pri podstatnom porušení zmluvy. Ak bude vada znamenať podstatné porušenie zmluvy, máte právo:
 
8.6.1.  na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
8.6.2.  na odstránenie vady opravou tovaru,
8.6.3.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
8.6.4.  odstúpiť od zmluvy.
 
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s takou vadou, o ktorej sme museli už v okamihu uzavretia zmluvy vedieť, a pokiaľ by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 
8.7.   Vaše práva pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak bude vada nepodstatným porušením zmluvy, máte právo:
 
8.7.1.  na odstránenie vady
8.7.2.  na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 
Pokiaľ nám zvolené právo neoznámite, môžeme vadu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme Vám nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.
 
8.8.   Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v takom stave, v akom ste ho obdržali, nemôžete odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,
 
8.8.1.  ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
8.8.2.  ak ste použili tovar ešte pred objavením vady,
8.8.3.  ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
8.8.4.  ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, ak ste ho spotrebovali alebo ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.
 
8.9.   Spôsob reklamácie. V prípade, že si chcete uplatniť svoje právo  zodpovednosti za vady, môžete tak učiniť: spôsob reklamácie zo strany podnikateľa
 
8.9.1.  odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorý si ho na základe predchádzajúcej dohody vyzdvihne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase,
8.9.2.  pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady, u tejto osoby.
 
8.10.   Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné:
 
8.10.1.  doložiť, že tovar bol zakúpený u nás,
8.10.2.  oznámiť akú vadu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.
 
8.11.   Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu. Tovar Vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. Pokiaľ bude Vaša reklamácia uznaná, doba na uplatnenie Vašich práv  zodpovednosti za vady a doba nadštandardnej záruky za akosť sa predlžuje o dobu, ktorú nám vybavenie Vašej reklamácie trvalo.
 
8.12.   Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude Vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva  zodpovednosti za vady tovaru účelne vynaložené.
 

Ochrana a spracovanie osobných údajov

9.1.   Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom plnenia našich povinností plynúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a Vami. Za týmto účelom môžu byť Vaše osobné údaje sprístupňované ďalším subjektom (najmä dopravcom a prevádzkovateľom platobných systémov).
 
9.2.   Spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení.
 
9.3.   Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu. Na základe Vášho súhlasu udeľovaného na dobu neurčitú spracovávame Vaše osobné údaje aj za účelom vedenia databázy zákazníkov.
 
9.4.   Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú:
 
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo
 • IP adresa
 
9.5.   Nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov za iným účelom, a to najlepšie e-mailom na našej e-mailovej adrese.
 
9.6.   Práva subjektu osobných údajov. Ohľadom Vašich osobných údajov máte ďalej právo:
 
9.6.1.   žiadať opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov,
9.6.2.   žiadať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, za poskytnutie ktorých od Vás môžeme žiadať úhradu nevyhnutných nákladov,
9.6.3.   žiadať vysvetlenie alebo nápravu v prípade, že sa domnievate, že vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom.
 
9.7.   Použitie cookies. Pri používaní nášho internetového obchodu môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies do Vášho zariadenia. Ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť nastavením Vášho zariadenia príslušným spôsobom.